November 21, 2018

Elco Event

אלקו בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 30 בדצמבר 2018 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 6 בינואר 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה מרדכי פרידמן, דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוימחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאיכהונה; (5) אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 29 בנובמבר 2018.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדריומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 20 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-105718) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

אלקו בע"מ

BACK TO THE TOP